لینک های روزانه
  آمار بازدید
  بازدیدکنندگان تا کنون : ۱۹۶٫۲۴۳ نفر
  بازدیدکنندگان امروز : ۰ نفر
  تعداد یادداشت ها : ۱۱۵
  بازدید از این یادداشت : ۵۷۳

  پر بازدیدترین یادداشت ها :
  از دشواری های مهم فهرست نویسی، شناخت صحیح نسخه و منتقل کردن اطلاعاتی است که در نسخه آمده و این مهم از آنجا اهمیت می یابد که دسترسی به نسخه های خطی به دلیل لزوم حفظ و حفاظت آنها دشوار است و در مواقعی به گذشتن از هفت خوان رستم شباهت دارد. وجود خطا در شناخت نسخه ها نیز البته امری طبیعی است و به دلیل برخی شباهت های خاص میان برخی آثار طبیعی است که فهرست نگاران محترم مرتکب خطای در معرفی نسخه ها شوند. در فهرست نسخه های خطی کتابخانه مرحوم آیت الله العظمی مرعشی نجفی - طاب ثراه- در مجلد ۳۱، ص ۶۵۱ نسخه ای از کشاف زمخشری معرفی شده که مشتمل بر تفسیر آیۀ ۶۲ سوره مبارکه مریم است تا اواخر سوره نصر. خوب توجه من به این نسخه (شمارۀ ۱۲۵۶۶) نخست بر اساس تصویری بوده که از برگی از نسخه در انتها آمده بود که خصلت کتابت و تعلیقه نویسی نسخه های زیدیان طبرستان را نشان می داد. تذکر فهرست نگار که نسخۀ حاضر با متن چاپ شدۀ کشاف تفاوت دارد باعث شد تا کمی بیشتر در نسخه توجه کنم. ذهنم به سرعت به سراغ تفسیر کتاب الله رفت و با مقایسه نسخه حاضر با جلد دوم تفسیر کتاب الله متوجه شدم که نسخۀ مرعشی به شمارۀ ۱۲۵۶۶ در حقیقت مجلد دوم تفسیر دو جلدی کتاب الله است که از آغاز و انجام افتادگی دارد. آغاز نسخۀ مرعشی برابر با برگ ۱۱ب متن عکسی منتشر شده از تفسیر کتاب الله توسط کتابخانۀ مجلس است. در خصوص تفسیر کتاب الله نسخه ای خطی دیگر هم باید موجود باشد که احتمال دارد فهرست نگاران به خطا آنها را به عنوان کشاف یا قرآن معرفی کرده باشند که به نمونه ای از آن قبلا در کتابخانۀ مرحوم صدوقی یزد اشاره کردم که نسخه ای از مجلد نخست تفسیر کتاب الله و کامل نسبت به نسخه مجلد اول منتشر شده توسط کتابخانۀ مجلس که جلد اول تفسیر کتاب الله آن ناقص است، در آنجا وجود دارد و به خطا به عنوان قرآن معرفی شده است.
  يكشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۲۰
  نظرات  نمایش ایمیل به مخاطبین

  نمایش نظر در سایت