لینک های روزانه
  آمار بازدید
  بازدیدکنندگان تا کنون : ۱۹۸٫۷۱۵ نفر
  بازدیدکنندگان امروز : ۱ نفر
  تعداد یادداشت ها : ۱۱۵
  بازدید از این یادداشت : ۵۶۸

  پر بازدیدترین یادداشت ها :
  دوست گرامی آقای سید محمد عمادی حائری در یادداشتی مکتوب و تذکری شفاهی به بنده متذکر شدند که نسخه جدید یافت شده از تفسیر کتاب الله در کتابخانۀ آستان قدس رضوی، توسط کاتب نسخۀ ۱۷۹۸۲ مجلس کتابت شده است که البته بنده هنگامی که یادداشت خود را می نوشتم متوجه شباهت میان نام کاتب نسخه مجلس و آستان قدس بودم جز آنکه نتوانسته بودم که عبارت انجامۀ مجلس ۱۷۹۸۲ را به درستی بخوانم و نام احمد در آغاز نام احمد بن سلار کینارودی را نتوانسته بودم بخوانم و بعد از تذکر دوست گرامی آقای عمادی و مراجعه مجدد به تصویر نسخه متوجه شده که نامی که نتوانسته بودم بخوانم احمد است. در هر حال ضمن قدردانی از تذکر دوستم آقای عمادی، نکتۀ دیگر و مهمی دربارۀ نسخۀ مجلس را می خواهم متذکر شوم و آن این است که در آغاز نسخه یادداشتی دربارۀ ناصر اطروش آمده که کاتب آن محمد صالح غروی است. فرد اخیر کسی است که شاگرد ابن ابی جمهور احسایی بوده و از او اجازاتی هم دارد و این مطلب نشان می دهد که نسخه زمانی در تملک محمد صالح غروی بوده و دست خط او را در جاهای دیگر هم در اختیار داریم از جمله برخی آثار ابن ابی جمهور که در کتابخانۀ دانشگاه تهران (مجموعۀ مشکات اگر حافظه ام درست یاری دهد). در هر حال اگر محمد صالح غروی آمده در اینجا همان شاگرد ابن ابی جمهور باشد نشانگر آن است که نسخۀ حاضر از شمال ایران به عراق منتقل شده و در سدۀ اخیر بار دیگر به ایران بازگشته است.
  چهارشنبه ۲۵ دي ۱۳۹۲ ساعت ۰:۱۰
  نظرات  نمایش ایمیل به مخاطبین

  نمایش نظر در سایت