دربارۀ ابن عساکر (متوفی ۵۷۱) و سفرهای وی به ایران اطلاعات فراوانی در دست است اما نکتۀ جالب توجه در هنگام تورق تاریخ مدینة دمشق وی، گزارش کوتاه ابن عساکر از دیدارش از شهر کاشان و سماع حدیث از عالم نامدار امامی ابوالرضا فضل الله بن علی بن عبید الله حسینی راوندی ادیب است که ابن عساکر در کاشان با او دیدار داشته و روایتی از معجم الکبیر طبرانی را به روایت او در تاریخ مدینة دمشق، تحقیق و دراسة علی شیری، ج ۱۵، ص ۱۰۹ نقل کرده است. در تصحیح متن شهرت راوندی به صورت الروائذی آمده است.
دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۵۸