تصحیح یک خطا در چاپ کتاب الافاده فی تاریخ الائمه الساده هارونی
در کتاب الافاده ابوطالب هارونی در بخش شرح احوال ناصر اطروش، از منازعه میان او و احمد بن عبدالله خجستانی که اهل خجستان ناحیه ای در کوه های هرات از استان بادغیس بوده، سخن رفته است و متاسفانه در دو نسخه این نام به خطا به صورت محمد بن عبدالله خجستانی آمده بود و من متوجه تصحیف نسخه ها نشده بودم. برای اطلاع بیشتر از خجستانی می توان به منابع زیر مراجعه کرد:
ابن اثیر، الکامل فی التاریخ (چاپ تورنبرگ)، ج ۷، ص ۲۹۶ – ۳۰۴، ۳۲۸، ۳۳۵، ۳۶۱، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۹۷.
شنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۸۸ ساعت ۱۴:۴۷